Hoạt động

Đợt bàn giao máy bẻ đai sắt khách hàng Đồng Tháp ngày 15-04-2014
Giải pháp góp phần tiết kiệm cho nhà nước hàng trăm triệu USD nhập siêu thiết bị mỗi năm, giảm chi phí thuê nhân công, hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình gia công cho các chủ đầu tư